Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.buena-sklep.pl

1.   Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1.      Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2.      Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
3.      Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4.      Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego Buena Sklep;
5.      Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.buena-sklep.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6.      Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7.      Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Grupa Buena Sp. J. M Pieniążek, A. Kos. P. Kos, a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8.      Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
9.      Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10.    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.  

2.   Postanowienia ogólne  

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.buena-sklep.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.      Sklep internetowy, działający pod adresem: www.buena-sklep.pl, prowadzony jest przez Grupa Buena M. Pieniążek, A. Kos, P. Kos Spółka Jawna, ul. Chłopska 29, 43-502 Czechowice - Dziedzice, NIP 6521744953.
3.      Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

1.      zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
2.      warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
3.      warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 4.      zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.  

4.      Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

1.    a) Internet Explorer w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub zamiennie:
       b) Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
       c) Firefox w wersji 43 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
       d) Microsoft Edge w wersji 13 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
       e) Opera w wersji 36 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
       f) Safari w wersji 4 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript,

(2)    minimalna rozdzielczość ekranu 480 x 680 pikseli.  

5.      Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Grupa Buena Sp. J. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
6.      Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.buena-sklep.pl oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.  

3.   Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego  

1.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
2.      Klient zobowiązany jest do:

1.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiające lub naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
2.    korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
3.    korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.    

4.   Procedura zawarcia Umowy sprzedaży  

1.      Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, ogłoszenia, reklamy i inne informacje, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu art.556 (1) par. pkt 2 Kodeksu Cywilnego.
2.      Warunkiem złożenia Zamówienia na Produkty znajdujące się w Sklepie jest akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityki prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.
3.      Sklep oferuje towary i usługi, zwane dalej Produktami
4.      Zdjęcia Produktów mają charakter poglądowy. W niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwości i parametry Produktów opisanych w serwisie Sklepu.
5.      W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.buena-sklep.pl , dokonać wyboru towarów z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
6.      Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
7.      W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
8.      Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

1.    przedmiotu zamówienia,
2.    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
3.    wybranej metody płatności i kosztów,
4.    wybranego sposobu dostawy,
5.    czasu dostawy.

9.      W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
10.    Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Grupa Buena Sp. J. Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
11.    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
12.    Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
13.    Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

5.   Dostawa  

1.      Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2.      Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości  oraz wielkości zamówienia. Koszty dostawy są podawane przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem ostatecznego Zamówienia przez Klienta.
3.      Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia, ale dopuszcza się szybszą realizację dostawy, jeśli możliwości techniczne na to pozwalają.
4.      Klient w formularzu Zamówienia jest zobowiązany podać adres, na który ma zostać dostarczony Produkt, lub wskazać odpowiednie miejsce odbioru tj. odbiór osobisty lub paczkomat.
5.      Zmiana adresu nie wywołuje skutków dla Sprzedającego, gdy towar już został wysłany na wskazany wcześniej adres.
6.      Obowiązkiem Klienta jest odebranie zamówionych w Sklepie Produktów. Grupa Buena M.Pieniążek, A.Kos, P Kos Sp.j. może zażądać zapłaty za poniesione przez nią dodatkowe koszty wysyłki towaru nieodebranego przez Klienta we wskazanym przez niego miejscu oraz koszty przechowywania nieodebranych przesyłek w granicach stawek za usługi wynajmu powierzchni magazynowej.    

6.   Ceny i metody płatności  

1.      Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena Produktu w swojej istocie nie zawiera kosztów dostawy, które to koszty podawane są w trakcie realizacji wyboru wariantu dostawy towaru przez Klienta.
2.      Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

1.    przelewem na numer konta bankowego 61 1050 1070 1000 0090 8056 0312,
2.    płatnością za pośrednictwem Przelewy24,

3.    płatnością za pośrednictwem kart kredytowych Visa, Mastercard,
4.    za pobraniem.
5.    osobiście w przypadku odbioru osobistego w siedzibie sklepu  

7.    Prawo do odstąpienia od umowy  

1.      Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
2.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje, stosownie do art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do umów:

1.      świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy – np. „zamówienia indywidualne”, „zamówienia specjalne”
2.      w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, lub spożycia;
5.      w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6.      w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami – dobra komplementarne;
7.      w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8.      w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9.      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10.    dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11.    zawartej w drodze aukcji publicznej;
12.    świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13.    dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  

3.      Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Grupa Buena M. Pieniążek, A. Kos, P. Kos Spółka Jawna, Ul.  Chłopska 29, 43-502 Czechowice - Dziedzice, poprzez e-mail: biuro@buenasklep.pl , lub listownie na adres: ul. Chłopska 29, 43-502 Czechowice-Dziedzice, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - formularz odstąpienia od Umowy – dostępny pod podanym linkiem:

https://drive.google.com/open?id=14CWGzOvte3NODQs2LOvVkyVgn7jkG7Sh

4.      Podczas składania reklamacji muszą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, tylko na podstawie tego dokumenty przyjmowana oraz rozpatrywana jest reklamacja.
5.      Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu – na własny koszt.    

Skutki odstąpienia od umowy  

1.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.  

8.   Reklamacje dotyczące Towarów  

1.      Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Produkty bez wad – chyba, że w opisie zaznaczono inaczej, że towar nie jest pełnowartościowy i został sprzedany po obniżonej cenie, która nie jest równoznaczna z „Promocją”
2.      Grupa Buena Sp. J. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
3.      Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres biuro@buenasklep.pl lub listownie na adres: ul. Chłopska 29, 43-502 Czechowice-Dziedzice.. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
4.      Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.  

9.   Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną  

1.      Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
2.      Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Grupa Buena M. Pieniążek, A. Kos, P. Kos Spółka Jawna, Ul.  Chłopska 29, 43-502 Czechowice - Dziedzice lub mailowo pod adres biuro@buenasklep.pl.
3.      W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 10. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe 
4.      Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń – spór polubowny. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
5.      W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta  (Dz.U.2014.827), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
6.      Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy sprzedającego.  

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel